எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 21 ஆகஸ்ட், 2019

செவ்வாய், 6 ஆகஸ்ட், 2019

கிராம தெய்வக் கோலங்கள்

கிராம தெய்வக் கோலங்கள்.

கிராம தெய்வக் கோலங்கள்.

சப்தகன்னியர்
சுடலை மாடசாமி, கோட்டை, வேட்டை
காளியம்மா கபால மாலை
கருப்பர் ஆணி காலணி
பழமுதிர்ச்சோலை ராக்காயி சுனை
பூரணை புஷ்கலை ஐயனார்
முனியையா அரிவாள்
சோலை ஆண்டவர் புரவி.

வெள்ளி, 2 ஆகஸ்ட், 2019

ஆடி மாதக் கோலங்கள்.

 ஆடி மாதக் கோலங்கள்.